Gå till innehåll

Hamn och sjöfartsskydd (ISPS) (ISPS)

Uddevalla Hamnterminals hamn- och sjöfartskydd (ISPS) grundar sig på ett flertal direktiv och lagar. Dessa regelverk är till för att öka säkerheten och för att underlätta tullhantering.

Sjöfartsskyddet och Hamnskyddet har tillkommit för att skydda hamnar och dess fartyg som går i internationell trafik. Hamnskyddet är ett EG-direktiv som gäller inom EU medan sjöfartsskyddet ISPS är ett internationellt regelverk som tagits fram av FN-organet IMO, International Maritime Organisations, och det gäller över hela världen.

Sjöfartskydd ISPS
Sjöfartsskyddet ISPS, International Ship and Port Facility Security Code, gäller från det angränsande området till kajen och 25 meter ut i vattnet.

Syftet med sjöfartsskyddet är att skydda fartygen och själva hamnanläggningen från skada eller förstörelser samt även ren terrorism av olika slag.

Uddevalla Hamnterminals sjöfartskyddsområden som inkluderas i ISPS är:

  • Badö SEUDD-0001
  • Sörvik och Skeppsholmspiren SEUDD-0005
  • Västra hamnen SEUDD-0003

Hamnskydd & ISPS

Lagen om hamnskyddet omfattar ett betydligt större område även utanför själva skalskyddet runt hamnen såsom tillfartsvägar, broar, viadukter och angränsande närområden till hamnområdet.

Syftet med hamnskyddet är att säkra upp ett större område så att hamnen fortfarande kan vara öppen och att godset fortfarande kan ankomma hamnen även om hotet mot hamnen skulle vara högre.

Det finns tre grundläggande skyddsnivåer i både sjöfartsskyddet och hamnskyddet:

  • Nivå 1 är normalnivå
  • Nivå 2 är förhöjd skyddsnivå
  • Nivå 3 är då överhängande risk finns

Det är NOA, Nationella Operativa Avdelning inom Polismyndigheten som i samråd med Transportstyrelsen och Kustbevakningen beslutar om vilken skyddsnivå som gäller i hamnen.

Skulle en förhöjd skyddsnivå bli aktuell skulle det bl.a. kunna innebära att man inför begränsningar för tillträdet till hamnen samt att man utför fler kontroller i området såsom ID-kontroller och godskontroller.

Information om skyddsrelaterad verksamhet inom Uddevalla hamn.

Denna information utfärdas mot bakgrund av de internationella regler angående sjöfartsskydd (ISPS-koden) fr. o. m. 2004-07-01 med syfte att klargöra vilka regler som gäller inom de aktuella områdena.

Skalskydd

Skalskyddet runt hamnanläggningen består av skalskyddsstaket som till största delen består av armerat staket och taggtråd. Områdena övervakas med hjälp av kameror utplacerade på strategiska platser.

Staket, grindar och bommar utgör dels ett intrångsskydd men är även en juridisk gräns. Passerar man denna gräns på ett felaktigt sätt kan man göra sig skyldig till en brottslig handling, vilket kan innebära en polisanmälan.

Förhandsanmälan

Ankommande fartyg skall enligt ISPS-koden senast 24 timmar innan anlöp till hamnen skriftligen förhandsanmäla ankomst. Fartygets mäklare informerar hamnen.

Sjöfartsskyddsdeklaration/DOS

Fartyg erhåller information om gällande skyddsnivå i hamnen från mäklaren. Fartyg som har en högre skyddsnivå än hamnen skall anmäla detta minimum 48 timmar före anlöp. Kostnader som uppstår i samband med en sådan begäran kommer att debiteras fartyget.

Godskontroller

För att uppfylla kraven i sjöfartsskyddet ISPS så utförs kontinuerligt godskontroller i hela hamnområdet.

Fotoförbud
Fotoförbud råder inom hela hamnområdet. Alla som ska filma eller fotografera behöver ansöka om ett speciellt fototillstånd från Uddevalla Hamnterminal. Samma regler gäller även för drönare. Uddevalla Hamnterminals PFSO är ansvarig för fototillstånd.

Dokument

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-13
Publicerad:
2023-03-16