Gå till innehåll

Intyg för momsfrihet

Den 1 januari 2018 infördes nya bestämmelser i den svenska momslagen avseende tillhandahållanden som sker till fartyg. De nya reglerna är en anpassning till EU:s mervärdesskattedirektiv. För att kunna fakturera er utan att debitera moms har vi upprättat ett intyg där ni intygar att förutsättningarna för momsfrihet är uppfyllda för era fartyg som anlöper Uddevalla hamn.

De nya reglerna innebär till viss del ändrade regler när fartygen skall anses som kvalificerade för momsfrihet. Följande förutsättningar måste båda vara uppfyllda:

  • Fartyget används för att frakta passagerare mot betalning eller används för handels-, industri eller fiskeverksamhet.
  • Fartyget används till övervägande del på öppet hav.

Skatteverket har i ställningstagande daterat 21 december 2017 (Fartyg som går på öppna havet, mervärdesskatt, diarienummer 202 482304-17 /111) redogjort för när ett fartyg till övervägande del skall anses användas på öppet hav. Denna förutsättning är uppfylld om mer än SO procent av det totala antalet resor som fartyget genomför under ett kalenderår går på öppna havet eller om mer än SO procent av det totala antalet mil ett fartyg färdas under ett år går på öppna havet. Med öppet hav avses allt vatten som inte är del av något lands territorialhav.


Som framgår ovan är undantaget för momsplikt för varor och tjänster som avser fartyg beroende av att köparen använder fartyget på öppna havet för att frakta passagerare mot betalning eller för handels-, industri eller fiskeriverksam het. För de flesta tillhandahållanden krävs att tillhanda hållandet sker till ägaren eller operatören (den som bedriver fartygstrafiken). Leverantörer av varor och tjänster till fartyg måste därför ha dokumentation som visar att förutsättningarna är uppfyllda.


För att kunna fakturera er utan att debitera moms har vi upprättat ett formulär där ni intygar att förutsättningarna för momsfrihet är uppfyllda för era fartyg som anlöper Uddevalla hamn. Vi ber er därför att fylla i nedan formulär och skicka till oss. Om förutsättningarna inte är uppfyllda för ett fartyg så ber vi er kontakta oss omedelbart.


Det kan i vissa fall vara svårt även för den som bedriver fartygstrafiken att förutse användningen av ett fartyg och därmed om undantagen från momsplikt kan tillämpas eller inte. Ett företag som säljer varor eller tjänster till fartyg skall dock kunna utgå från att ett fartyg som till övervägande del har använts på öppna havet under förgående år får anses uppfylla det kravet även under innevarande år. Om det inte skett någon förändring i användningen under innevarande år kan ni därför utgå från hur fartyget användes under föregående år.

Formulär för intyg om momsfrihet för fartyg

För att omsättning av varor och tjänster som avser fartyg ska undantas från svensk moms krävs att fartyget används minst 50 % på öppet hav, det vill säga hav som inte är ett lands territorialhav.

Fartyget används till övervägande del på öppet hav om mer än 50 % av det totala antalet resor som fartyget genomför under ett år går på öppet hav eller om mer än 50 % av det totala antalet mil fartyget färdas under ett år går på öppet hav.

Detta i enlighet med Mervärdesskattelag (1994:200) och EU:s momsdirektiv 2006/112/EG samt Skatteverkets definition i ställningstagande daterat 21 dec 2017 (Fartyg som går på öppna havet, mervärdesskatt, nr 202 482304-17/111).

Det går också bra att ladda hem Intyget som PDF och skicka till debitering@uddevalla-hamn.se

Uddevalla Hamnterminal - Momsintyg
För att omsättning av varor och tjänster som avser fartyg ska undantas från svensk moms krävs att fartyget används minst 50 % på öppet hav, det vill säga hav som inte är ett lands territorialhav. Fartyget används till övervägande del på öppet hav om mer än 50 % av det totala antalet resor som fartyget genomför under ett år går på öppet hav eller om mer än 50 % av det totala antalet mil fartyget färdas under ett år går på öppet hav. Detta i enlighet med Mervärdesskattelag (1994:200) och EU:s momsdirektiv 2006/112/EG samt Skatteverkets definition i ställningstagande daterat 21 dec 2017 (Fartyg som går på öppna havet, mervärdesskatt, nr 202 482304-17/111).


Datum * (obligatorisk)
Datum
Dokument

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-03
Publicerad:
2023-11-14