Gå till innehåll

Lokala ordningsföreskrifter

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen. Dessa lokala föreskrifter innehåller de ytterligare bestämmelser om ordning och säkerhet i Uddevalla hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i hamnen.

Uddevalla kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Inledande bestämmelser


§ 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen. Dessa lokala föreskrifter innehåller de ytterligare bestämmelser om ordning och säkerhet i Uddevalla hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i hamnen. För den del av hamnområdet som är offentlig plats gäller även kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter.


§ 2 Dessa föreskrifter gäller i vatten inom område begränsat av markering i väster och öster samt på land inom markerade områden enligt kartbilagan. Hela hamnområdet förvaltas av Uddevalla Hamnterminal AB.


§ 3 Med hamnmyndigheten avses i dessa föreskrifter Uddevalla Hamnterminal AB.


§ 4 Med fartyg förstås i dessa föreskrifter varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål, som kan förflyttas på eller i vatten. Med fritidsfartyg förstås fartyg som inte används i nyttotrafik. Förutom där det står annat så är Paragraferna 8, 9, 16, 19 och 21 ej tillämpliga på fritidsfartyg.


§ 5 När hamnmyndigheten ger tillstånd enligt denna hamnordning kan tillståndet förenas med villkor.

§ 6 Fartyg skall föras så att fara eller hinder inte uppkommer för annan fartygstrafik. Vidare skall fartyget föras så att andra fartyg eller anläggningar eller personer inte utsätts för fara eller kommer till skada. Fartygets befäl-havare skall iaktta särskild försiktighet vid passage av plats där det pågår arbete i vattnet.

§7 Flygplan får inte landa inom hamnområdet utan tillstånd av hamnmyndigheten. Inom Uddevalla hamn får fritidsfartyg inte framföras eller läggas närmare handels- och passagerarfartyg och kajområdet än 25 meter.

§ 8 Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisats av
hamnmyndigheten. Fartygets befälhavare skall hålla sig underrättad om vattendjupet vid anvisad tilläggs-, förtöjnings- eller ankarplats. Inom Uddevalla hamn får fartyg inte lägga sig på utsidan av handels- eller passagerarfartyg utan tillstånd av hamnmyndigheten.


§ 9 Uppläggning av fartyg får ske endast efter tillstånd från hamnmyndigheten. Fartygets befälhavare, redare eller ägare ska se till att fartyget är väl förtöjt.


§ 10 Vid förtöjning, ankring eller förhalning skall befälhavaren se till att andra fartyg eller kajer, bryggor eller liknande anläggningar eller kablar eller ledningar inte skadas samt att fartygstrafiken inte onödigtvis hindras eller störs.


§ 11 Inrättande av förtöjningsplatser eller utläggning av rörledningar, kablar eller andra ledningar, pontoner eller tillfälliga broförbindelser och liknande anläggningar får inte ske utan tillstånd av hamnmyndigheten.


§ 12 Befälhavare, redare eller ägare skall flytta eller förhala fartyget eller vidta andra åtgärder med fartyget vilka är påkallade med hänsyn till ordningen eller säkerheten i hamnen.


§ 13 Fartyg får inte föras in i hamnområdet, om det finns risk för att fartyget
p.g.a. sitt skick eller annan orsak kan komma att sjunka, hindrafartygstrafiken eller på annat sätt utgöra en fara för ordningen eller säkerheten inom hamnområdet.


§ 14 Befälhavare, redare, ägare eller ombud för någon av dessa skall omedelbart anmäla till hamnmyndigheten om ett fartyg har sjunkit, stött på grund eller på annat sätt blivit manöverodugligt. Ägare till annat sjunket föremål, som kan utgöra hinder för eller skada fartyg eller anläggning, skall göra anmälan om detta till hamnmyndigheten. Om annan än ägaren hade föremålet om hand när det sjönk, åligger anmälningsplikten denne. Om föremålet har förlorats från ett fartyg skall fartygets befälhavare, redare eller ägare
göra anmälan.

§ 15 Vid förtöjning, ankring eller förhalning skall åtgärden vidtas med assistans av
bogserbåt, om det behövs av hänsyn till ordningen eller säkerheten inom
hamnområdet. Hamnmyndigheten förbehåller sig rätten att kräva bogserbåt i de fall det anses nödvändigt.

§ 16 Om fartyget skall anlöpa eller passera genom hamnen skall fartygets befälhavare, redare eller ombud för någon av dessa anmäla detta till hamnmyndigheten.

Anmälan skall ske i så god tid som möjligt, dock inte senare än 24 timmar före
fartygets ankomst. Hamnmyndigheten kan, med hänsyn till tidsåtgången för fartygets resa eller annan omständighet, medge kortare anmälningstid eller befrielse från anmälningsskyldigheten. Befälhavaren skall anmäla tid för avgång till hamnmyndigheten senast när fartyget är klart att avgå.

§17 Gods, fordon eller annan materiel skall hanteras, läggas eller ställas upp på plats som anvisats av hamnmyndigheten och på sådant sätt att hamnplaner, byggnader, gatubeläggningar, spår, kranar eller annat inte skadas eller brandgator blockeras eller så att fara för person inte uppkommer. För anmälan om och hantering av farligt gods finns särskilda bestämmelser.

§18 Innan ett större reparations- eller underhållsarbete eller motsvarande arbete påbörjas, som påverkar den kommersiella hamnverksamheten, skall tillstånd inhämtas från hamnmyndigheten.


§ 19 Innan ett fartyg tillfälligt görs manöverodugligt genom reparation eller motsvarande arbete skall tillstånd inhämtas från hamnmyndigheten.


§ 20 Dykning vid eller intill kajer enligt kartbilagan och undervattensarbeten inom
hamnområdet får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.

§ 21 Rundkörning av propeller vid kaj får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.


§ 22 Övning med livbåt får ske endast efter tillstånd av hamn-myndigheten.


§ 23 Den som inom hamnområdet skadar fartyg, anläggning, gods eller någon annan egendom skall omedelbart anmäla detta till hamnmyndigheten.


§ 24 Under lastning och lossning får öppen eld inte användas eller rökning förekomma i lastrum eller på däck invid lastlucka. Användning av öppen eld får inte förekomma där anslag om sådant förbud finns. Allmänt rökförbud gäller hela hamnområdet och rökning är endast tillåten på anvisad plats.

§ 25 Alla som vistas inom området är underställda de regler som framgår av ISPS-koden (The Internationell Ship and Port Facility Security Code), Lag om Sjöfartsskydd och Lag om Hamnskydd. Detta gäller även personer knutna till företag som inte är involverade i fartygsverksamhet.

§ 26 Vid säkerhetstillbud som leder till höjd beredskap kan hela hamnområdet komma att spärras av för allmänheten.

§ 27 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa ordningsföreskrifter kan dömas till påföljd enligt ordningslagen, Lag om Sjöfartsskydd, Lag om Hamnskydd och övriga tillämpliga lagar.


I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
Fartyg kan hållas ansvariga för de merkostnader som uppstår om fartyget inte
upprätthållit ISPS i föregående hamnar eller i Uddevalla.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-04
Publicerad:
2023-11-15