Gå till innehåll

Säkerhetsföreskrifter i Uddevalla hamn

Våra säkerhetsföreskrifter riktar sig till alla som ska arbeta tillfälligt eller permanent i Uddevalla hamn. Syftet med säkerhetsföreskrifterna är att informera om hamn- och sjösäkerhet och de grundläggande regler som gäller för tillträde till Uddevalla Hamnterminals område.

Samtliga som arbetar inom hamnområdet ska ha grundläggande kunskap om vilka regler som gäller och om det skulle inträffa en incident så ska man veta vart man ska vända sig.

Öppettider

Hamnens öppettider är 06.30 – 16.00 och då är även Port 1-huvudinfarten bemannad med vakt. Vakten har rast 09.00-09.30 & 13.00-13.30.
Notera att passerkort enbart kan erhållas vid Port 1 – huvudinfarten.

Tillträde till hamnen

Samtliga personer som söker tillträde till Uddevalla Hamnterminals hamnanläggningar omfattas av Lagen om Sjöfartsskydd (2004:487), Lagen om Hamnsskydd (2006:1209) och tullregler.

För att få tillträde till hamnområdet krävs det att man är behörig. Detta gäller både fordon, varor och gods som ska in på en hamnanläggning.

Tillträdeskrav

För att få tillträde till Uddevalla Hamnterminals anläggningar är kravet att man är föranmäld, eller har ett personligt passerkort. Passerkort utfärdas efter överenskommelse med uppdragsgivare på Uddevalla Hamnterminal. Efter genomförd webbaserad utbildning tillhandahåller vakten i port 1 ett giltigt passerkort.

Inom hamnområdet ska alla personer kunna identifiera sig med en godkänd ID-handling. Om en identitet inte kan styrkas med godkänd legitimationshandling eller att besöksmottagaren som är verksam innanför skalskyddet inte kan verifiera besöket kommer tillträde att nekas.

Utbildning innan tillträde

Innan du kan få tillträde till hamnområdet för att arbeta eller utföra ett uppdrag så måste du genomföra en webbutbildning. Varje avsnitt i utbildningen avslutas med ett antal frågor som ska besvaras med ett godkänt resultat. Du får tillgång till webbutbildningen via din kontaktperson alternativt genom att skicka in en ansökan om tillträde.

Passage
Passage till eller från ett hamnområde ska alltid utföras med försiktighet, du ska alltid stanna ditt fordon till dess att grindarna är helt öppnade. Efter passagen ska du även invänta och se till att grinden stängs på ett korrekt sätt. Notera att endast ett fordon får passera per passage. S.k. grind-surfning där flera fordon passerar under en och samma öppning är absolut förbjudet.

Du får inte låna ut ditt personliga passerkort till någon annan person och du får inte föra in obehöriga in på hamnområdena.

Arbetstillstånd

För att få utföra ett underhållsarbete, reparation eller liknande inne på Uddevalla Hamnterminals område måste man ansöka om ett arbetstillstånd samt avrapportera efter avslutat arbete. Det räcker inte med att man har ett passerkort till hamnen.
I inom Uddevalla hamn ska man förutom arbetstillstånd även ha ett särskilt tillstånd för heta arbeten.

Besökare

 • Besökare till Uddevalla Hamnterminals hamnområden ska beredas tillträde utifrån nedanstående regler.
 • Samtliga som beviljas tillträde ska ta del av och följa Uddevalla Hamnterminals säkerhetsregler och instruktioner.

 • Samtliga som beviljas tillträde ansvarar för att eventuella medpassagerare vid inpassering med fordon också är behöriga.

 • Samtliga som beviljas tillträde ska på anmodan av Uddevalla Hamnterminal och PFSO/PSO/Security Officer uppvisa giltig SIS godkänd legitimation eller pass.

 • Samtliga som söker tillträde till Uddevalla Hamnterminals hamnanläggningar ska medge visitation och kontroll av fordon, varor och medfört gods.

 • De personer som erhåller ett passerkort ansvarar för detta som en personlig värdehandling som inte får överlämnas till annan person eller lånas ut.

 • Vid förlust av ett passerkort ska detta omedelbart anmälas till Port 1-huvudinfarten.

Kontroller

Stickprovskontroller utförs av Uddevalla Hamnterminal för att säkerställa att alla har rätt behörighet samt att inget olagligt förs in i hamnen. Syftet med kontrollerna är att skapa en trygg miljö och en god hamnsäkerhet som uppfyller kravet på sjöfartsskydd från utländska såväl som svenska myndigheter. Uddevalla Hamnterminal har rätt att avlägsna personer som utan tillstånd tagit sig in på hamnområdet.

Godskontroller

För att uppfylla kraven i sjöfartsskyddet ISPS så utförs kontinuerligt godskontroller i hela hamnområdet.

Trafikregler

Många människor passerar dagligen in och ut i hamnen eller har sin arbetsplats inom hamnens område. Det pågår alltid någon form av aktivitet i hamnen. Det är därför viktigt att alla följer de regler som gäller inom hamnområdet och att reglerna för hastigheter följs. Hastighetsbegränsningen i hamnen är 30 km/h om inget annat anges.


Personlig skyddsutrustning

Varselväst, hjälm och skyddsskor ska alltid bäras inom Uddevalla hamn. I vissa hamndelar kan ytterligare personlig skyddsutrustning krävas. Du ansvarar för att ta del av och uppfylla reglerna gällande arbetsmiljö och säkerhet som gäller för det området där du skall vistas.

Droger och alkohol

Uddevalla Hamnterminal är en nykter och drogfri arbetsplats. Det är en förutsättning för en god och säker arbetsmiljö, då användande av alkohol och droger leder till ökad risk för olyckor.

Fotoförbud

Fotoförbud råder inom hela hamnområdet. Alla som ska filma eller fotografera behöver ansöka om ett speciellt fototillstånd från Uddevalla Hamnterminal. Samma regler gäller även för drönare. Uddevalla Hamnterminals PFSO är ansvarig för fototillstånd.

Skalskydd

Skalskyddet runt hamnanläggningen består av skalskyddsstaket som till största delen består av armerat staket och taggtråd. Områdena övervakas med hjälp av kameror utplacerade på strategiska platser.

Staket, grindar och bommar utgör dels ett intrångsskydd men är även en juridisk gräns. Passerar man denna gräns på ett felaktigt sätt kan man göra sig skyldig till en brottslig handling, vilket kan innebära en polisanmälan.

Hamnskydd & ISPS

Lagen om hamnskyddet omfattar ett betydligt större område även utanför själva skalskyddet runt hamnen såsom tillfartsvägar, broar, viadukter och angränsande närområden till hamnområdet.

Syftet med hamnskyddet är att säkra upp ett större område så att hamnen fortfarande kan vara öppen och att godset fortfarande kan ankomma hamnen även om hotet mot hamnen skulle vara högre.

Det finns tre grundläggande skyddsnivåer i både sjöfartsskyddet och hamnskyddet;

 • Nivå 1 är normalnivå,
 • Nivå 2 är förhöjd skyddsnivå
 • Nivå 3 är då överhängande risk finns

Det är NOA, Nationella Operativa Avdelning inom Polismyndigheten som i samråd med Transportstyrelsen och Kustbevakningen beslutar om vilken skyddsnivå som gäller i hamnen.

Skulle en förhöjd skyddsnivå bli aktuell skulle det bland annat kunna innebära att man inför begränsningar för tillträdet till hamnen samt att man utför fler kontroller i området såsom ID-kontroller och godskontroller.

Hamn- och sjöfartskydd

Verksamhetens hamn- och sjösäkerhet grundar sig på ett flertal direktiv och lagar. Dessa regelverk är till för att öka säkerheten och underlätta tullhantering.

Sjöfartsskyddet och Hamnskyddet har tillkommit för att skydda hamnar och dess fartyg som går i internationell trafik. Hamnskyddet är ett EG-direktiv som gäller inom EU medan sjöfartsskyddet ISPS är ett internationellt regelverk som tagits fram av FN-organet IMO, International Maritime Organisations, och det gäller över hela världen.

Sjöfartskydd ISPS

Sjöfartsskyddet ISPS, International Ship and Port Facility Security Code, gäller från det angränsande området till kajen och 25 meter ut i vattnet.

Syftet med sjöfartsskyddet är att skydda fartygen och själva hamnanläggningen från skada eller förstörelser samt även ren terrorism av olika slag.

Uddevalla Hamnterminals sjöfartskyddsområden som inkluderas i ISPS är:

 • Skeppsholmspiren
 • Sörvik
 • Västra Hamnen

Säkerhetsrisk

Om man upptäcker någon typ av händelse som skulle kunna vara en säkerhetsrisk ska man alltid omedelbart kontakta Uddevalla Hamnterminals säkerhetsorganisation.

Det kan exempelvis gälla personer som uppträder misstänkt närheten av Uddevalla Hamnterminals hamnanläggningar, personer som fotograferar hamnanläggningarna trots fotoförbud, pågående stöld, brott mot tillträdesreglerna eller liknande.

Anmäl allt som avviker från det normala eller ser misstänkt ut.

Larma alltid Uddevalla Hamnterminals säkerhetsorganisation om du upptäcker en pågående händelse. Larma på telefonnummer: 0522-91200

Alarmering

Om en olycka inträffar ska du informera Uddevalla Hamnterminals säkerhetsorganisation via telefon: 0522-912 00. Är olyckan allvarlig skall du alltid larma 112 först.

Huvudregeln vid alla former av räddningsuppdrag är att:

Räddning av liv går före räddning av egendom.

Följ alltid regeln:

 • Rädda
 • Larma
 • Släcka

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-27
Publicerad:
2023-11-08